Menu

CHILAKAMARTHI

For A Divine Life

Daily Stranded Pooja Vidhanam

DAILY STANDERD POOJA VIDHANAM

BY PANDIT CHILAKAMARTHI PRABHAKAR CHAKRAVARTHY SARMA M.tech,M.B.A

This Pooja vidhanam is given for people who want to do daily pooja in their house.You can also do the pooja to particular god or goddess by using this (vidhanam) method. Other things needed to do are you have to mention the name of the god or pooja where I have told to mention in the pooja vidhana below. Additional you should also read asthothara sathanamavali for particular god for that pooja. For you convenience I have given some of astora sathanama vali for Ganesha,siva, Vishnu,Sri rama, Lakshmi saraswathi, durga(Parvathi) and subramanya.

 1. STANDERD POOJA ITEMS FOR PERFORMING POOJA

Kumkum, Turmeric (haldi), Akshantam (mix little bit of kumukum or turmeric, ghee in rice), Chandanam (Sandalwood paste), Fruits & flowers, Betel leaves and Betel nuts

Udharani and Pancha patra (preferred sliver or copper plate, tumbler, spoon (udharani))

Fresh Water (River water like ganag, Godavari, kaveri), Camphor (karpoor for aarati), plate for aarati, Oil lamps (preferred ghee, Castrol oil, til oil), Bell, Agarbati, Dhoop, Naivadyam / Prasadam

 1. STANDERD PRARDHANA FOR PERFORMING POOJA

Guru Prardhana: Praying Guru First

Om guru-brahma guru-Vishnu guru-devo maheshvarah

Guru-sakshat para-bramha-tasmai sree gurave-namah

 

Ganapathi Prardhana: Praying Lord Ganapati from Vighnas

Ohm gana Nantwa Ganapati Gum hawa mahe, Kavinka veena Umasravastamam

Jyesta rajam Brahmanaam, brahmanaspatha Aanassrunvan Nutibhisi Dassa Danam.

 

Gayatri Prardhana

om mukta vidru-mahe-manila dhavala-cha-yair-mukai-srikshanaih

yukta vindu-kala-nibandha-ratna makutam tatvardha-varnatmikam

gayatri varada-bhayamku-shakashah shubram kapalam-gadam

shankham chakra-madhara-vinda yugalam hastairvaha nitimbhaje.

 

Dheepa Prardhana  (light the two oil lamp kept in front of the god)

Dhipam-joti para-bhramha dhipam sarvata-mopaham

Dhipena sadhyate sarvam pooja-samaye dhipam namostute

 

Achamanam

Om keshavaya-swaha (take one sip of tirtam/water from pancha patra)

Om narayanaya-swaha (take one sip of tirtam/water from pancha patra)

Om madhavaya-swaha (take one sip of tirtam/water from pancha patra)

Om govindaya namah   (now take tirtam and pour it into the pancha patra)

Om vishnave namah

Om madhusudanaya namah

Om trivikramaya namah

Om vamanaya namah

Om sree dharaya namah

Om hrushi-keshaya namah

Om padma-nabhaya namah

Om damodaraya namah

Om sankarsha-naya namah

Om vasu-devaya namah

Om pradyum-naya namah

Om annirudhaya namah

Om purushottamaya namah

Om adhokshajaya namah

Om narasimhaya namah

Om achyutaya namah

Om janardanaya namah

Om upendhraya namah

Om haraye namah

Om sree krushnaya namah

Uttistantu Bhootha Pisacha Ethe Bhoomi Baraka Ethesha Mavirodhena Brahma Karma samarabhe.

 

Ghanta Nadam:

(CHANTING THIS MANTRAM TAKE THE BELL IN YOUR RIGHT HAND AND RING)

aga-mardhamtu devanam, gama-nardhamtu rakshasam

kuru-ghanta-ravam tatra-devatahvana lanchanam

eti ghantanadam krutva

shuklam-baradharam vishnum sasi-varnam chaturbujam

prasanna-vadanam dhyayet sarva-vighnopa-shantaye

(by chanting this mantram spray water around you)

Uttishtastu bhuta pishachah yete bhumi-bharakah

Yetesha mavirodhena bramha-karma samarabeh

 

Praana-Yaamam

(chanting this mantram you have to hold your right hand on nose as mentioned, hold the middle and index finger in between your eye brows, thumb on right nostrils, ring finger and little finger on left nostrils, hold it gently)

om bhuh om-bhuvah om suvah om mahah om janah

om tapah om-satyam om-tatsa-vitur-varenyam

bhargo devasya dhimahi dhiyo-yonah prachodayat

om apo-jyoti rasomrutam bramha bhurba-vasuvarom

 1. STANDERD PRARDHANA FOR PERFORMING POOJA

Sankalpam

mama upatta samasta-duritakshaya-dvara sree lakshmi-venkateshvara

swami prityardham, shube-shobhane muhurte adya

bramhanah dvatiya-pararde shveta-varaha kalpe

vaivasvata-manvantare kaliyuge pradhama-pade jambudvipe

bharata-varshe bharata-kande asmin varta-mana vyava-harika

chandra-manena prabhavadi shashti samvatsaranam madhye

………samvatsare……ayane (Uttarayana and Dakshinayana)…………rutow (Rutu denotes season)

…………mase (Month)………….pakshe(Shukla or krishna paksh)…………tidow…………vasare (Day of the week)

………… shubha-nakshatra

(Get the Above Details for the Current Day, From Chilakamarthi Panchagam)

shubha yoga shubha-karana evanguna visheshena visishtayam

shubha-tidow asmakam saha kutumbanam kshema-stairya

bhakti-ghnana vairagya-sidhyardham dharmardha kamamoksha chaturvidha

phala purushardha sidhyardham putra-powtra-bhivrudhyardham, sarva-bishta

sidyardham loka ksmemardham yavachakti dhyana-vahanadi shoda-shopachara

sree laksmi-venkateshvara swami devata-mudishya

sree lakshmi-venkateshvara swami prityardham kalasha poojam karshye

 

Kalasha Pooja

(It is very important for any pooja this kalas aradhana water will be sprinkled on all the items of pooja, god and yourself to get purified)

kalasham gandha-pushpa-kshatai rabhyarchya (pour water, akshantam, flower in the kalasham and apply gandham on three sides).Tadupari hastam nidhaya (place your right hand on kalasham and chant the following mantra).

Kalashasya mukheh vishnuh kante-rudra-samasritah mule-tatrastito bramha-madhye

Matru-ganah-smrutah kukshowtu-sagara-sarve sapta-dvipa-vasundhara rug-vedodha yajur-veda sama-vedo-hyadharvana

Amgaischa-sahita-sarve kalashantu samasritah ayantu devapoojardham mama-duritakshaya-karakah atra gayatri savitri shantih pushti-karishvari||

apova edagm sarvam vishwa-bhutanyapah pranaga apah pashava

aponna-mapo-mrutamapah samradapo viradapasvara dapaschamdagam syapo-jyotigom-shyapoyaju syapasatyama-pasarva-devata apo bhurbhavasuva rapa om||

 

Gangecha-Yamune Chaiva Godavari Sarsvati Narmada Sindhu-Kaveri Jalesmin Sanidham-Kuruh, Kaveri Tunga-Bhadracha Krusha-Venicha Gowtami Bhagirdhi-Cha Vikhyatah Pancaganga Prakirtitah Kalashodakena Pooja Dravayani Samprokshya,Devamatma-Namcha Somprokshya

(Take the water from kalash and sprinkle on god, pooja articles & yourself).

Ganapati Pooja

Adha Maha Ganapati Poojam Karishye

om gananam tva ganapatigm hava-mahe, kavimkavinamu-pamashravastamam|

jyeshta rajam bramhanam bramhana spata anashrunvannuti bhisida sadanam sree maha-ganadi-pataye namah

dhyayami dhynam samarpayami

avahayami asanam samarpayami

padayoh padyam samarpayami

hastayoh arghyam samarpayami

shuddha-chamaniyam samarpayami

shudhoka snanam samarpayami

vastra-yugmam samarpayami

haridra-kunkumam samarpayami

gandhan-dharayami akshatan samarpayami

parimala patra-pushpaih poojayami

om sumughaya namah

om eka dantaya namah

om kapilaya namah

om gajakarnikaya namah

om lambodharaya namah

om vikataya namah

om vighnarajaya namah

om ganadhipaya namah

om dhumaketave namah

om ganadhipaya namah

om phalachandraya namam

om gajananaya namah

om vakratundaya namah

om shurpa-karnaya namah

om herambaya namah

om skanda-purvajaya namah

sree maha-ganadhipataye namah eti shodasha namavali poojam samarpayami,

 

Dashamgulam gugu-lopetam sugandhancha manoharam kapilagoghruta-sama-yuktam dhupoyam prati gruhyatam.

Om sree maha ganadhipataye namah dhupamagrapayami

Om sree maha ganadhipataye namah dipam darshayami

om sree maha ganadhipataye namah naivedyam samarpayami (keep jaggery(Gudh) and two bananas as nivedyam)

mangalam sumukho-deva mangalam aghu-vahana

mangalam vighna-rajaya mangalam skanda-purvaja

om sree maga-ganadhi-pataye namah karpura nirajanam samarpayami

‘vakra-tunda| mahakaya|koti surya-sama-prabha|

avighnam kurumedeva|sarva-karyeshu sarvada’

eti pradakshina purva-namaskaram samarpayami

Adaha peeta Poojam-Karishye

 

Peeta-pooja

om adhara-shaktye namah

mula prakrutye namah

kurmaya namah

varahaya namah

anantaya namah

ashta-digajebhyo namah

tanma-dyeskhirarnavaya namah

kshirarnava madye-shveta dvipaya namah

sveta-dvipa syadhih kalpa-vrukshaya namah

kalpavruksha-syadhah suvarna-mantapaya namah

eti peeta-poojam samarpayami.

Adaha-dwara-palaka poojam-karishye

 

Dwara Paalaka Pooja

Purva-dvare dvara-sriyai namah

jayaya namah

vijayaya namah

Dhakshina-dvare-dvara-sriyai namah

nandaya namah

sunandaya namah

Paschima dvare-dvara-sriyai namah

balaya namah

prabalaya namah

Uttara-dvare dvara-sriyai namah

kumudaya namah

kumudakshaya namah

Eti dvarapalaka poojam samarpayami

Ataha Praana Pratishtapanam Karishye

 

Praana Pratishtapanam

Om asunite-punarasma suchakshuh-punah pranamihano-dehi-bhogam jyokpa-shyema surya-mucha-ramta manumate mrudayana svasti. amrutam-vaiprana amruta-mapah prana-neva yadhastana-mupahvayate.

Avahito-bhava, stapito-bhava, sannihito-bhava sannirudho-bhavah

Avakuntito-bhava, varado-bhava,shanto-bava mama suprasnno-bhava stirasanamkuru.

Om narayanaya vidmahe vasudevaya-dhimahi, tanno vishnuh prachodayat dhyanam samarpayami.

 1. AASANAM

Purusha e vedagm sarvam yadbutam yacha-bhavyayam utamrutatva syeshanah yadane-nati-rohati.

Asanam samarpayami.

 

 1. PADYAM

Eta-vanasya-mahima atojya-yagmscha purushah padosya vishva-bhutani

Tripada-syamrutamdivi.

Padayoh padyam samarpayami.

 

 1. ARGHYAM

Tripa-durdva udaitpurushah padosyeha

Bhava-tpunah tato vishva-jva-kramat

Sashananashane abiha-stayoh

Arghyam samarpayami.

 

 1. ACHAMANAM

Tasmadvi-rada-jayata virajo adhipurushah

Sajato tyarichyata paschadbumi mado-purah

Achamaniyam samarpayami.

 

 1. MADHUPARKAM

Yatpu-rushena havisha-devayaghna matanvata vasamto asyasi

Dajyam gmishma edhma-sharadavih

Maduparkam samarpayami.

 

 1. SNANAM

Sapta-syasan paridhayah trisaptasamidhah krutah devaya-dyaghnam

Tanvanah abadhnan purusham pasum .

Snanam samarpayami.

 

 1. PANCHAAMRUTA SNAANAM

(Chanting this mantra and do milk abishekam)

Om apyaya-svasa-metute vishvata-soma vrusniyam

Bhava-vajasya sangate kshirena-snapayami

(chanting this mantra do curd abishekam)

Dadi-kravano akarisham, jishno-rasvasya-vajinah surabino-mukha-karat

Prana a yugmshi tarishat dadnasnapayami.

(chanting this mantra do ghee abishekam)

Sukra-masi jyoti-rasim tejosi devo-vasa-vitatpu-natva-chidrena pavitrena,

Vaso-suryasya-rasmibhih ajyena-snapayami.

(chanting this mantra do honey abishekam)

Madhu-vata ruta-yate madhu-ksharanti sindhavah

Madvirna-samtvoshadhih madhuna snapayami.

(chanting this mantra do sugar abishekam)

Svadhuh pavasva-divyaya janmane svadurindraya suhavetu

Namne, svadurmitraya varunaya vayave bruhaspataye

Madhu-magm adabhyah sharkarayasnapayami.

(chanting this mantra do coconut water abhishekam)

Yah-phala-nirya aphala apushpa-yascha-pushponih

Bruhaspati prasutastano mumchan tvagnhasah

Phalodakena snapayami.

 

 1. SHUDDODAKA SNAANAM

(Chanting this mantra do water abishekam)

Om apohi shtamayo-bhuvah tana-urjeda-dhatana,maheranaya chaksha-seyo vasivata-morasah, tasyabhaja-yatehanah ushati-riva-matarah tasmadaranga-mamavah yasyakshayaya jinvadha apojana yatachanah

Shuddodaka snanam samarpayami.

 

 1. VASTRAM

Abivastranu vasananyarsha bhidheno sudughah puyamana, abhi chandra-bharta-veno hiranyo-bhyashvan radino-devasoma.

Vastrayugmam samarpayami.

 

 1. YAGHNOPAVITAM

Yaghnopavitam paramam pavitram prajapateryat sahajam purastat

Ayushya-magryam pratimuncha shubram, yaghnopavitam balamastutejah

Yaghnopavitam samarpayami.

 

 1. HARIDRA KUNKUMA

Sarva-mangala mangalye sive-sarvardha-sadike saranye-tryambike devi

Narayani namostute.

Haridra kunkuma samarpayami.

 

 1. AKSHATALU

Ayanete-parayane durvarohantu pushpinih

Hrudascha pundarikani samudrasya-ghru eme

Alankaranardham akshatan samarpayami.

 

 1. GANDHAM

Gandhadvaram dura-dharsham nitya-pushtamkarishinim

Eshvarigm sarva-bhutanam tvami-hupahvaye sriyam

Gandham samarpayami.

 

 

 1. PUSHPA  PATRAM (FLOWERS)

Yopama-pushpam veda pushpavan

Prajavan pashuman bhavati

Chandramava aapampushpam pushpavan

Prajavan pashuman bhavati.

 

 1. ADHA ANGAPOOJA

Om pujya padaya namah padow-poojayami

Om sugulbaya namah gulpow-poojayami

Om anaghaya namah jamghe-poojayami

Om ajaya namah januni-poojayami

Om vyapakaya namah uru-poojayami

Om svangaya namah katim-poojayami

Om poojaya namah nabhim-poojayami

Om vishva-brute namah hrudayam-poojayami

Om vishva-dhatre namah stanow-poojayami

Om charu bhushaya namah kantam-poojayami

Om nanayudhaya namah bahun-poojayami

Om sumukhaya namah mukham-poojayami

Om padmanetraya namah netre-poojayami

Om sushrutaya namah karnow-poojayami

Om bhakta-piyaya namah lalatam-poojayami

Om sarveshvaraya namah sirah-poojayami

Om sreevaraya namah sarvanyamgani-poojayami.

 

After the adhanga pooja you have to do astothara sathanamavali.this is the place where you have to do pooja with 108 names of the particular god for which you are doing pooja.

Chant ashotottara shatanamavali of the god to whom you are performing this pooja.this astora mantra for particular gods are given at the end of pooja vidhana.[astothara nama are given for shiva,vishnu,lakshmi,saraswathi and duga(parvathi).

 

 1. DHOOPAM:

Vanaspa tyudbhavairdi-vyernana-gandai susamyutaih aghreya

Sarvadevanam-dhupoyam-prati-ghruhyatam dhupamaghrapayami.

Ekarti(one ghee vatti-dipa harati)

Bramhanosya-mukha-masit, bahu-rajanya krutah uru-tadasya

Yadvaisyah padbyagm shudro-ajayata sajya-mekarti samyuktam

Vahni-nayojitam maya-ghruhena mangalam dopam trailokyam timirapaha

Bhaktya dipam prayachami devaya paramatmane trahimam krupayadeva,

Divya-jyotir-na-mostute, ekarti dipam darshayami, dipanantaram achamaniyam

Samarpayami. Achamana-natamram pushpanim samarpayami.

 1. NAIVEDYAM

Om bhurbha-vasuvah tatsaviturvarenyam bhargo-devasya dhimahih

Dhiyo-yonah prachodayat,

Om apo-jyoti raso-mrutam brahma-bhurbha-vasuvaro

Om pranaya-swahaOm apanaya-svaha,Om vyanaya-svaha,Om udanaya-svaha,

Om samanaya-svaha,

God’s name to who this pooja is performed should be mentioned

Example sree shiva devatabyona namah

Narikela/kadaliphala/kshiram naivedyam samarpayami,

Madhye-madhye paniyam samarpayami. Uttara-poshanam samarpayami

Hastow-prakshalyami padow-prakshalyami,

Sudhachamanam samarpayami hiranya-garbha-byonnamah

Suvarna-pushpa dakshinam samarpayami pugiphala(nuts)

Samayuktam nagavallidalai(leafs)ryutam

Karpura-churna samyuktam tambulam prati-ghruhyatam.

Eti tambulam samarpayami.

 

 1. MANTRA PUSHPAMU

Om dhata-purastadya-mudajahara

Sakrah pravidvan pradisha-s-chatasrah

Tamevam vidva-samruta ehabhavati

Nanyah pandha ayanaya vidyate.

Om sahasra-sirsham-devam vishvaksham vishvam-shambhuvam,

Visham narayanam deva-maksharam paramampadam.

 

 1.  MAHA MANGALA-HARATI (KARPURA HARATI)

Vedaha-metam purusham mahantam aditya-varnam tamasastu pare

Sarvani rupani vichitra dhirah namani-krutva abivadan yadaste

Yasha-skaram bala-vantam prabhutvam tvameva rajadipati rbubhuva

Samkirna nagasapati-r-niranam samangalyam

Satatam dirghamayuh karpura nirajanam samarpayami

Kalyanadbuta-gatraya kamitardha-pradaene

Sree mad-venkata-nadhaya srinivasaya mangalam

Sarva-mangala mangalye sive-sarvarda sadike

Sharanye-tryambake-devi narayani namostute.

Om sarvesham svastirbavatu

Om sarvesham shantirbhavatu

Om sarvesham purnambhatu

Om shantih shantih shantih

Uttara karpura nirajanam samarpayami

Nirajananantaram achamaniyam samarpayami

Achamni yanantaram pushpanim samarpayami.

 

 1. PRADHAKSHINAM

(tell this mantra three times and do pradhakshan clockwise)

yanikani-chapapani janmantara krutanicha tani tani pranashyanti

pradakhinam pade-pade, popoham papakarmaham papatam papa sambhavah

trahimam krupayadeva sharanagata vatsala||

anyadha-sharanam nasti tvameva-sharanam mama tasmat karunya-bhavena raksha

raksha janardana.

Pradakshina purva namaskaram samarpayami.

 

 1. PUNAH POOJA

Chatam dharayami. Chamaram vijayami,nrutyam darshayami. Gitam shravayami,

Andolikam samarpayami, asvarohanam samarpayami,

Gajarohanam samarpayami, panchanga sravanam samarpayami.

Samasta rajo-pachara devo-pachara bhaktyo-pachara

Shaktyo-pachara poojam samarpayami.nyunata kshamapana

Yasyasmrutyacha namoktya tapah pooja-kruyadishu

Nyunam sampurna tam yatisadyo-vandeta machyutam||

Mantra hinam kriya-hinam bhakti-hinam janardhana,

Yatpu-jitam mayadeva pari-purnam tadastume||

(By chanting this mantra take akshanta and pore water in inyour hands and leave water and aksantha in a plate )

Anayapoojaya dhyana-vahanadi shodashopachara pooja vidhanena

Bhagavan sarvatmakah sarvam sree lakshmi venkateshvara-swami (you can replace with god name to whom you are doing pooja) suprita-suprasanno varada-bhavamtu.

Ghantapooja

Sanakadi devata bhyonamah tirdha-snanam samarpayami.

Nirmalyam gandhan dharayami. Nirmalyam akshatan samarpayami.

Nirmalyam pushpanim poojayami bali nivedayami.

Tirdham

(chanting this mantra take tirdham)

Akala mrutyu-haranam sarva-vyadi nivaranam

Samasta duritopa-shamanam sree lakshi venkateshvara swami (you can replace with god name to whom you are doing pooja) padodakam pavanam shubham.

Prasadamu

(Chanting this mantra take flower and prasadam)

Vishnu padotpalam pushpam tatpushpam sirasa-vaham koti-janma krutam papam tat-kshanesa visashyati.

 

UDHVAASANA

Yaghnena yaghna-mayajanta devah, tani dharmani pradhamanyasan

Teganakam mahi-masasya-jante, yatrapurve sadhyasanti devah

Yadha-stanam prave-shayami, devatarchana sampurnam.

 

 1. STANDERD ASTOTHARA SHATHA NAMA FOR DAILY POOJA

(108 NAMES TO BE READ WHILE DOING POOJA)

 

 1. GANESHA ASTOTHARA NAMA POOJA

Om Gajananaya namah 1

Om Ganadhyakshaya namah 2

Om Vignarajaya namah 3

Om Vinayakaya namah 4

Om Dwimaturaya namah 5

Om Dwimukhaya namah 6

Om Pramukhaya namah 7

Om Sumukhaya namah 8

Om Krutine namah 9

Om Supradeepaya namah 10

Om Sukhanidhaye namah 11

Om Suradhyakshaya namah 12

Om Surarighnaya namah 13

Om Mahaganapataye namah 14

Om Manyaya namah 15

Om Mahakalaya namah 16

Om Mahabalaya namah 17

Om Herambaya namah 18

Om Lambajatharaya namah 19

Om Haswagrivaya namah 20

Om Mahodaraya namah 21

Om Madotkataya namah 22

Om Mahaviraya namah 23

Om Mantrine namah 24

Om Mangalaswarupaya namah 25

Om Pramodaya namah 26

Om Pradhamaya namah 27

Om Pragnaya namah 28

Om Vignagatriye namah 29

Om Vignahantre namah 30

Om Viswanetraya namah 31

Om Viratpataye namah 32

Om Sripataye namah 33

Om Vakpataye namah 34

Om Srungarine namah 35

Om Ashritavatsalaya namah 36

Om Shivapriyaya namah 37

Om Sheeghrakarine namah 38

Om Saswataya namah 39

Om Balaya namah 40

Om Balodhitaya namah 41

Om Bhavatmajaya namah 42

Om Puranapurushaya namah 43

Om Pushne namah 44

Om Pushkarochita namahya 45

Om Agraganyaya namah 46

Om Agrapujyaya namah 47

Om Agragamine namah 48

Om Mantrakrutaye namah 49

Om Chamikaraprabhaya namah 50

Om Sarvaya namah 51

Om Sarvopasyaya namah 52

Om Sarvakartre namah 53

Om Sarvanetraya namah 54

Om Sarvasiddhipradaya namah 55

Om Sarvasiddaye namah 56

Om Panchahastaya namah 57

Om Parvatinadanaya namah 58

Om Prabhave namah 59

Om Kumaragurave namah 60

Om Akshobhyaya namah 61

Om Kunjarasurabhanjanaya namah 62

Om Pramodaptanayanaya namah 63

Om Modakapriya namah 64

Om Kantimate namah 65

Om Dhrutimate namah 66

Om Kamine namah 67

Om Kavidhapriyaya namah 68

Om Brahmacharine namah 69

Om Brahmarupine namah 70

Om Brahmavidhyadhipaya namah 71

Om Jishnave namah 72

Om Vishnupriyaya namah 73

Om Bhaktajivitaya namah 74

Om Jitamanmadhaya namah 75

Om Ishwaryakaranaya namah 76

Om Jayase namah 77

Om Yakshakinnerasevitaya namah 78

Om Gangansutaya namah 79

Om Ganadhisaya namah 80

Om Gambhiraninadaya namah 81

Om Vatave namah 82

Om Abhishtavaradaya namah 83

Om Jyotishe namah 84

Om Bhktanidhaye namah 85

Om Bhavagamyaya namah 86

Om Mangalapradaya namah 87

Om Avyaktaya namah 88

Om Aprakrutaparakramaya namah 89

Om Satyadharmine namah 90

Om Sakhye namah 91

Om Sarasambhunidhaye namah 92

Om Mahesaya namah 93

Om Divyangaya namah 94

Om Manikinkinimekhalaya namah 95

Om Samastadivataya namah 96

Om Sahishnave namah 97

Om Satatodditaya namah 98

Om Vighatakarine namah 99

Om Viswadrushe namah 100

Om Viswarakshakrute namah 101

Om Kalyanagurave namah 102

Om Unmattaveshaya namah 103

Om Avarajajite namah 104

Om Samstajagadhadharaya namah 105

Om Sarwaishwaryaya namah 106

Om Akrantachidakchutprabhave namah 107

Om Sri Vigneswaraya namah 108

Om Sree mahaa Ganapathi namah ithi Astotara satanamavali pooja samarpayami.

 

 1. SIVA ASTOTHARA NAMA POOJA

1.   OM SHIVAYA NAMAH

2.   OM MAHESHVARAYA NAMAH

3.   OM SHAMBHAVE NAMAH

4.   OM PINAKINE NAMAH

5.   OM SHASHISHEKHARAYA NAMAH

6.   OM VAMADEVAYA NAMAH

7.   OM VIRUPAKSHAYA NAMAH

8.   OM KAPARDINE NAMAH

9.   OM NILALOHITAYA NAMAH

10. OM KHATVANGINE NAMAH

11. OM SHANKARAYA NAMAH

12. OM SHULAPANAYE NAMAH

13. OM VISHNUVALLABHAYA NAMAH

14. OM SHIPIVISHTAYA NAMAH

15. OM AMBIKANATHAYA NAMAH

16. OM SHRIKANTAYA NAMAH

17. OM BHAKTAVATSALAYA NAMAH

18. OM BHAVAYA NAMAH

19. OM SARVAYA NAMAH

20. OM TRILOKESHAYA NAMAH

21. OM SHITAKANTHAYA NAMAH

22. OM SHIVAPRIYAYA NAMAH

23. OM UGRAYA NAMAH

24. OM KAPALINE NAMAH

25. OM KAMARAYE NAMAH

26. OM ANDHAKASURA SUDANAYA NAMAH

27. OM GANGADHARAYA NAMAH

28. OM LALATAKSHAYA NAMAH

29. OM KALAKALAYA NAMAH

30. OM KRIPANIDHAYE NAMAH

31. OM BHIMAYA NAMAH

32. OM PARASHU HASTAYA NAMAH

33. OM MRIGAPANAYAE NAMAH

34. OM JATADHARAYA NAMAH

35. OM KAILASAVASINE NAMAH

36. OM KAVACHINE NAMAH

37. OM KATHORAYA NAMAH

38. OM TRIPURANTAKAYA NAMAH

39. OM VRISHANKAYA NAMAH

40. OM VRISHABHARUDHAYA NAMAH

41. OM BHASMODDHULITA VIGRAHAYA NAMAH

42. OM SAMAPRIYAYA NAMAH

43. OM SVARAMAYAYA NAMAH

44. OM TRAYIMURTAYE NAMAH

45. OM ANISHVARAYA NAMAH

46. OM SARVAGYAYA NAMAH

47. OM PARAMATMANE NAMAH

48. OM SOMASURAGNI LOCHANAYA NAMAH

49. OM HAVISHE NAMAH

50. OM YAGYAMAYAYA NAMAH

51. OM SOMAYA NAMAH

52. OM PANCHAVAKTRAYA NAMAH

53. OM SADASHIVAYA NAMAH

54. OM VISHVESHVARAYA NAMAH

55. OM VIRABHADRAYA NAMAH

56. OM GANANATHAYA NAMAH

57. OM PRAJAPATAYE NAMAH

58. OM HIRANYARETASE NAMAH

59. OM DURDHARSHAYA NAMAH

60. OM GIRISHAYA NAMAH

61. OM GIRISHAYA NAMAH

62. OM ANAGHAYA NAMAH

63. OM BUJANGABHUSHANAYA NAMAH

64. OM BHARGAYA NAMAH

65. OM GIRIDHANVANE NAMAH

66. OM GIRIPRIYAYA NAMAH

67. OM KRITTIVASASE NAMAH

68. OM PURARATAYE NAMAH

69. OM BHAGAVATE NAMAH

70. OM PRAMATHADHIPAYA NAMAH

71. OM MRITUNJAYAYA NAMAH

72. OM SUKSHMATANAVE NAMAH

73. OM JAGADVYAPINE NAMAH

74. OM JAGADGURAVE NAMAH

75. OM VYOMAKESHAYA NAMAH

76. OM MAHASENAJANAKAYA NAMAH

77. OM CHARUVIKRAMAYA NAMAH

78. OM RUDRAYA NAMAH

79. OM BHUTAPATAYE NAMAH

80. OM STHANAVE NAMAH

81. OM AHIRBUDHNYAYA NAMAH

82. OM DIGAMBARAYA NAMAH

83. OM ASHTAMURTAYE NAMAH

84. OM ANEKATMANE NAMAH

85. OM SATVIKAYA NAMAH

86. OM SHUDDHA VIGRAHAYA NAMAH

87. OM SHASHVATAYA NAMAH

88. OM KHANDAPARASHAVE NAMAH

89. OM AJAYA NAMAH

90. OM PAPAVIMOCHAKAYA NAMAH

91. OM MRIDAYA NAMAH

92. OM PASHUPATAYE NAMAH

93. OM DEVAYA NAMAH

94. OM MAHADEVAYA NAMAH

95. OM AVYAYAYA NAMAH

96. OM HARAYE NAMAH

97. OM PASHUDANTABHIDE NAMAH

98. OM AVYAGRAYA NAMAH

99. OM DAKSHADHVARAHARAYA NAMAH

100.          OM HARAYA NAMAH

101.          OM BHAGANETRABHIDE NAMAH

102.          OM AVYAKTAYA NAMAH

103.          OM SAHASRAKSHAYA NAMAH

104.          OM SAHASRAPADE NAMAH

105.          OM APAVARGAPRADAYA NAMAH

106.          OM ANANTAYA NAMAH

107.          OM TARAKAYA NAMAH

108.          OM PARAMESHVARAYA NAMAH

Om Sree mahaa Shivaya namah ithi Astotara satanamavali pooja samarpayami.

 

 1. SREE MAHA VISHNU ASTOTHARA NAMA POOJA
 1. Om vishnave namah
 2. Om jishnave namah
 3. Om vashatkaraaya namah
 4. Om devadevaaya namah
 5. Om vrushaakapaye namah
 6. Om dhaamodharaaya namah
 7. Om dheenabamdhave namah
 8. Om aadhidevaaya namah
 9. Om aadhithessuthaaya namah
 10. Om pundareekaakshaaya namah
 11. Om paraanamdhaaya namah
 12. Om paramaathmaaya namah
 13. Om paraathparaaya namah
 14. Om parashudhaarine namah
 15. Om vishvaathmane namah
 16. Om krushnaaya namah
 17. Om kalimalaapahaarine namah
 18. Om kausthubhodhbaasithoraskaaya namah
 19. Om naraaya namah
 20. Om naaraayanaaya namah
 21. Om haraye namah
 22. Om haraaya namah
 23. Om harapriyaaya namah
 24. Om svaamine namah
 25. Om vaikumtaaya namah
 26. Om vishvathomukhaaya namah
 27. Om hrusheekeshaaya namah
 28. Om aprameyaaya namah
 29. Om aathmane namah
 30. Om varaahaaya namah
 31. Om dharaneedharaaya namah
 32. Om dharmeshaaya namah
 33. Om dharaneenaathaaya namah
 34. Om dhyeyaaya namah
 35. Om dharmabhruthaamvaraaya namah
 36. Om sahasrasheershaaya namah
 37. Om purushaaya namah
 38. Om sahasraakshaaya namah
 39. Om sahsrapaadhe namah
 40. Om sarvagaaya namah
 41. Om sarvavidhaaraaya namah
 42. Om sarvaaya namah
 43. Om sharanyaaya namah
 44. Om saadhuvallabhaaya namah
 45. Om kausalyaanamdhanaaya namah
 46. Om shreemathe namah
 47. Om rakshahkulavinaashakaaya namah
 48. Om jagathkarthaaya namah
 49. Om jagadhdharthaaya namah
 50. Om jagajjethaaya namah
 51. Om janaarthiharaaya namah
 52. Om jaanakeevallabhaaya namah
 53. Om devaaya namah
 54. Om jayaroopaaya namah
 55. Om jaleshvaraaya namah
 56. Om ksheeraabdhivaasine namah
 57. Om ksheeraabdhithanayaavallabhaaya namah
 58. Om sheshashaayine namah
 59. Om pannagaarivaahanaaya namah
 60. Om vishtarashravaaya namah
 61. Om maadhavaaya namah
 62. Om mathuraanaathaaya namah
 63. Om mukumdhaaya namah
 64. Om mohanaashanaaya namah
 65. Om dhaithyaarine namah
 66. Om pundareekaakshaaya namah
 67. Om achyuthaaya namah
 68. Om madhusoodhanaaya namah
 69. Om somasooryaagnilochanaaya namah
 70. Om nrusimhaaya namah
 71. Om bhakthavathsalaaya namah
 72. Om nithyaaya namah
 73. Om niraamayaaya namah
 74. Om shudhdhaaya namah
 75. Om naradevaaya namah
 76. Om jagathprabhave namah
 77. Om hayagreevaaya namah
 78. Om jitharipave namah
 79. Om upendhraaya namah
 80. Om rukmineepathaye namah
 81. Om sarvadevamayaaya namah
 82. Om shreeshaaya namah
 83. Om sarvaadhaaraaya namah
 84. Om sanaathaaya namah
 85. Om saumyaaya namah
 86. Om saumyapradhaaya namah
 87. Om srashte namah
 88. Om vishvaksenaaya namah
 89. Om janaarthanaaya namah
 90. Om yashodhaathanayaaya namah
 91. Om yogine namah
 92. Om yogashaasthrapraayane namah
 93. Om bhadhraathmakaaya namah
 94. Om rudhramoorthaye namah
 95. Om raaghavaaya namah
 96. Om madhusoodhanaaya namah
 97. Om athulathejase namah
 98. Om dhivyaaya namah
 99. Om sarvapaapaharaaya namah
 100. Om poojyaaya namah
 101. Om amitha thejase namah
 102. Om dhuhkhanaashanaaya namah
 103. Om dhaaridhryanaashanaaya namah
 104. Om dhaurbhaagyanaashanaaya namah
 105. Om sukhavardhanaaya namah
 106. Om sarvasampathkaraaya namah
 107. Om saumyaaya namah,
 108. Om vipannaashanaaya namah,Om mamgalapradhaaya namah

 

Om Sree mahaa vishnave namah ithi Astotara satanamavali pooja samarpayami.

 

 

 

 1. SREE MAHA LAKSHMI ASTOTHARA NAMA POOJA
 1. Om prakrityai namah .
 2. Om vikrityai namah .
 3. Om vidyaayai namah .
 4. Om sarvabhuutahitapradaayai namah .
 5. Om shraddhaayai namah .
 6. Om vibhuutyai namah .
 7. Om surabhyai namah .
 8. Om paramaatmikaayai namah .
 9. Om vaache namah .
 10. Om padmaalayaayai namah .
 11. Om padmaayai namah .
 12. Om shuchaye namah .
 13. Om svaahaayai namah .
 14. Om svadhaayai namah .
 15. Om sudhaayai namah .
 16. Om dhanyaayai namah .
 17. Om hiranmayyai namah .
 18. Om laxmyai namah .
 19. Om nityapushhtaayai namah .
 20. Om vibhaavaryai namah .
 21. Om adityai namah .
 22. Om ditye namah .Om diipaayai namah .
 23. Om vasudhaayai namah .
 24. Om vasudhaarinyai namah .
 25. Om kamalaayai namah .
 26. Om kaantaayai namah .
 27. Om kaamaaxyai namah .
 28. Om krodhasambhavaayai namah .
 29. Om anugrahapradaayai namah .
 30. Om buddhaye namah .
 31. Om anaghaayai namah .
 32. Om harivallabhaayai namah .
 33. Om ashokaayai namah .
 34. Om amritaayai namah .
 35. Om diiptaayai namah .
 36. Om lokashokavinaashinyai namah .
 37. Om dharmanilayaayai namah .
 38. Om karunaayai namah .
 39. Om lokamaatre namah .
 40. Om padmapriyaayai namah .
 41. Om padmahastaayai namah .
 42. Om padmaaxyai namah .
 43. Om padmasundaryai namah .
 44. Om padmodbhavaayai namah .
 45. Om padmamukhyai namah .
 46. Om padmanaabhapriyaayai namah .
 47. Om ramaayai namah .
 48. Om padmamaalaadharaayai namah .
 49. Om devyai namah .
 50. Om padminyai namah .
 51. Om padmagandhinyai namah .
 52. Om punyagandhaayai namah .
 53. Om suprasannaayai namah .
 54. Om prasaadaabhimukhyai namah .
 55. Om prabhaayai namah .Om chandravadanaayai namah .
 56. Om chandraayai namah .
 57. Om chandrasahodaryai namah .
 58. Om chaturbhujaayai namah .
 59. Om chandraruupaayai namah .
 60. Om indiraayai namah .
 61. Om indushiitalaayai namah .
 62. Om aahlaadajananyai namah .
 63. Om pushhtayai namah .
 64. Om shivaayai namah .
 65. Om shivakaryai namah .
 66. Om satyai namah .
 67. Om vimalaayai namah .
 68. Om vishvajananyai namah .
 69. Om tushhtayai namah .
 70. Om daaridryanaashinyai namah .
 71. Om priitipushhkarinyai namah .
 72. Om shaantaayai namah .
 73. Om shuklamaalyaambaraayai namah .
 74. Om shriyai namah .
 75. Om bhaaskaryai namah .
 76. Om bilvanilayaayai namah .
 77. Om varaarohaayai namah .
 78. Om yashasvinyai namah .
 79. Om vasundharaayai namah .
 80. Om udaaraa.ngaayai namah .
 81. Om harinyai namah .
 82. Om hemamaalinyai namah .
 83. Om dhanadhaanyakarye namah .
 84. Om siddhaye namah .
 85. Om strainasaumyaayai namah .
 86. Om shubhapradaaye namah .
 87. Om nripaveshmagataanandaayai namah .
 88. Om varalaxmyai namah .Om vasupradaayai namah .
 89. Om shubhaayai namah .
 90. Om hiranyapraakaaraayai namah .
 91. Om samudratanayaayai namah .
 92. Om jayaayai namah .
 93. Om mangalaa devyai namah .
 94. Om vishhnuvaxassthalasthitaayai namah .
 95. Om vishhnupatnyai namah .
 96. Om prasannaaxyai namah .
 97. Om naaraayanasamaashritaayai namah .
 98. Om daaridryadhv.nsinyai namah .
 99. Om devyai namah .
 100. Om sarvopadrava vaarinyai namah .
 101. Om navadurgaayai namah .
 102. Om mahaakaalyai namah .
 103. Om brahmaavishhnushivaatmikaayai namah .
 104. Om trikaalagyaanasampannaayai namah .
 105. Om bhuvaneshvaryai namah .
 106. Om Srirangadameswari Namha
 107. Om Sreepeete namah
 108. Om Sree maha Lakshinye namah

 

Om Sree mahaa Lakshmi namah ithi Astotara satanamavali pooja samarpayami.

 

 

 1. SREE DURGA (PARVATHI) ASTOTHARA NAMA POOJA
 1. om shriyai namah
 2. om umayai namah
 3. om bharatyai namah
 4. om bhadrayai namah
 5. om sharvanyai namah
 6. om vijayayai namah
 7. om jayayai namah
 8. om vanyai namah
 9. om sarvagatayai namah
 10. om gauryai namah
 11. om varahyai namah
 12. om kamalapriyayai namah
 13. om sarasvatyai namah
 14. om kamalayai namah
 15. om mayayai namah
 16. om matangyai namah
 17. om aparayai namah
 18. om ajayai namah
 19. om shankabharyai namah
 20. om shivayai namah
 21. om chandayai namah
 22. om kundalyai namah
 23. om vaishnnavyai namah
 24. om kriyayai namah
 25. om shriyai namah
 26. om aindrayai namah
 27. om madhumatyai namah
 28. om girijayai namah
 29. om subhagayai namah
 30. om anbikayai namah
 31. om tarayai namah
 32. om padmavatyai namah
 33. om hansayai namah
 34. om padmanabhasahodaryai namah
 35. om aparnayai namah
 36. om lalitayai namah
 37. om dhatryai namah
 38. om kumaryai namah
 39. om shikhavahinyai namah
 40. om shanbhavyai namah
 41. om sumukhyai namah
 42. om maitryai namah
 43. om trinetrayai namah
 44. om vishvaroopinyai namah
 45. om aaryayai namah
 46. om mridanyai namah
 47. om hinkaryai namah
 48. om krodhinyai namah
 49. om sudinayai namah
 50. om achalayai namah
 51. om sookshmayai namah
 52. om paratparayai namah
 53. om shobhayai namah
 54. om sarvavarnayai namah
 55. om harapriyayai namah
 56. om mahalakshmyai namah
 57. om mahasiddhayai namah
 58. om svadhayai namah
 59. om svahayai namah
 60. om manonmanyai namah
 61. om trilokapalinyai namah
 62. om udbhootayai namah
 63. om trisandhyayai namah
 64. om tripurantakyai namah
 65. om trishaktyai namah
 66. om tripadayai namah
 67. om durgayai namah
 68. om brahmayai namah
 69. om trailokyavasinyai namah
 70. om pushkarayai namah
 71. om atrisutayai namah
 72. om goodhayai namah
 73. om trivarnayai namah
 74. om trisvarayai namah
 75. om trigunayai namah
 76. om nirgunayai namah
 77. om satyayai namah
 78. om nirvikalpayai namah
 79. om niranjinyai namah
 80. om jvalinyai namah
 81. om malinyai namah
 82. om charchayai namah
 83. om kravyadop nibarhinyai namah
 84. om kamakshyai namah
 85. om kaminyai namah
 86. om kantayai namah
 87. om kamadayai namah
 88. om kalahansinyai namah
 89. om salajjayai namah
 90. om kulajayai namah
 91. om pragyyai namah
 92. om prabhayai namah
 93. om madanasundaryai namah
 94. om vagishvaryai namah
 95. om vishalakshyai namah
 96. om sumangalyai namah
 97. om kalyai namah
 98. om maheshvaryai namah
 99. om chandyai namah
 100. om bhairavyai namah
 101. om bhuvaneshvaryai namah
 102. om nityayai namah
 103. om sanandavibhavayai namah
 104. om satyagyanayai namah
 105. om tamopahayai namah
 106. om maheshvarapriyankaryai namah
 107. om mahatripurasundaryai namah
 108. om durgaparameshvaryai namaha.

 

Om Sree mahaa Durga Devi namah ithi Astotara satanamavali pooja samarpayami.